لیست مراکز توانبخشی

همه مراکز توانبخشی

مشاهده
مرکز شنوایی سنجی  سینا

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی بهاران

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی خانم ابراهیمی

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز مرکز گفتار درمانی بیان

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی ابوریحان

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی رازی

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی  پانیذ

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی توانبخش

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی توکلی

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی لقمان

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز مرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز کلینیک ارتوپد فنی متین

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز کلینیک تخصصی نیکان

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز شنوایی شناسی و سمعک

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی سبحان

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز  مشاوره اندیشه سبز

مشاور
مشاهده
مرکز کلینیک تبسم

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی مهر

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز فیزیوتراپی سپهران

فیزیوتراپیست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی  طنین

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی پژواک

ادیولوژیست
مشاهده
مرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر
مشاهده
مرکز بینایی سنجی نجفی

اپتومتریست
مشاهده
مرکز شنوایی سنجی  شنوا

ادیولوژیست